تماس با من

امروز علی رجبعلی بعنوان استراتژیست تبلیغات و فر وش به خلق کارنامه ای درخشان افتخار مینماید.
به امید آنکه نام زیبای شما کارنامه مرا زیباترکند
آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است
و این پایان نیست شروع عشق ورزیست.

یک ایده خوب تبلیغاتی در هر رسانه ای در اوج است
و خلاقیت رمز و راز یک ایده خوب و موفقیت کار تبلیغاتی است